حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ 7 شوال 1445 Monday, 15 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 408 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
شیوه اداره اتاق اصناف شهرستان بابل

براساس ماده ۸ ق ن ص ، اتاق اصناف که ازنمایندگان منتخب اعضا هیات مدیره اتحادیه های صنفی هرشهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرردرقانون نظام صنفی تشکیل  می گردد که براساس ماده ۳۶ ترتیب انتخاب هیات رئیسه اصناف ، وظایف هیات رئیسه ، طرزتشکیل جلسات و تعداد کمیسیون ها براساس آئین نامه اجرائی خواهد بود که قانون گذاربراساس ماده فوق به وزیرمحترم بازرگانی واگذارنمود براساس آئین نامه تنظیمی و اجرائی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی دربخش دوم که ازسوی وزیرمحترم درخصوص شرح وظیفه تدوینی و ذاتی مجامع و هیات رئیسه بوده بطورخلاصه اعلام می گردد.

ماده 1 : هیات رئیسه مشترک اتاق اصناف شهرستان بابل مسئولیت سیاست گذاری ، برنامه ریزی  نظارت عالیه برکلیه امور جاری اتاق اصناف، تعیین سیـاست های کلی و خط مشـــی های مربوط به اداره اتاق اصناف، بررســی و تائید آئین نامه ها و مقرراتی که حســب قانون می بایــست به تصویب مراجــع بالاتر( اجلاســـیه ماهانـــه اتاق اصناف و کمیسیون نظارت ) برسد تعیین سمت اجرائی و حدود و وظایف و اختیارات مدیران زیرمجموعه مسئولین و کارکنـان اتاق اصناف،حضوردرجلسات ،کمیسیون ها و مراجع دولتی و خصوصی و نمایندگی اتاق اصناف درکلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر درامورداوری و معاملات اموال منقول و غیرمنقول باستناد آئین نامه تصویبی اجلاسیــه اتاق اصناف و تائید کمیسیــون نظارت و نیز اجـــرای داوری درمورد لزوم قبول پیشنـــهاد صلح و سازش و حل اختلاف . بررســی گزارش تنظیمی واصله درزمینه فعالیـــت های اتاق اصناف و درصورت لزوم دستــورتهیه گزارش نهائــــی جهت ارائه به مقامات و دستگاه های ذیربط و نیزاجلاسیه ماهانه اتاق اصناف ، اجـرای مصوبات دقیق اجلاسیه اتاق اصناف،کمیسیـــون نظارت و هیات عالی نظارت و ابلاغ به اتحادیه های ذیربط جهت اجرای دقیق وظایف محــــوله درقانون نظام صنفــی براساس مواد ۳۶ و ۳۷ و۴۸ و ۵۳ ( شرح وظایـــف هیات رئیـــسه و نیزاجرای وظایف اجلاسیــــه اتاق اصناف درکلیه امـــور مربوطه ، تدوین آئین نامه های مربوط به کمیســــیون ها و استـــخدامی و … و اعلام به مراجع مافوق  اجلاسیه – کمیسیون نظارت ) نظارت برحسابرسی امور مالی اتحادیه های صنفی توسط کارشناسان مالی و تصویب گزارش مربوطه ، جمع بندی نظرات صائب و سازنده اتحادیه های صنفـــی درجهت بهینـــه و بهبود امور صنفی و اعـــلام به اجلاسیه اتاق اصناف و ایجاد تشکیلات اداری مناسب با سرفصل تعریف شده برای واحدهای زیرمجموعه و ســـاماندهی امور جاری اتاق اصناف و سایرمواردی که درقانــون و آئین نامه پیش بینــی نگردیده و بعنوان معضــلات مبتلابه ، درجامعه صنفی  مطرح می باشد با رعایت بند ر ماده ۳۷ ق ن ص عمل نماید .

ضمنا شرح وظایف هریک ازاعضا هیات رئیسه بشرح زیراعلام می گردد.

شرح وظیفه رئیس اتاق اصناف

– اجرای دقیق قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه و تبصره های آن .

– اجرای کلیه مصوبات هیات رئیسه و اجلاسیه اتاق اصناف و کمیسیون نظارت درراستای قانون نظام صنفی

– پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون محترم نظارت شهرستان ازسوی اتحادیه های صنفی و گزارش آن به کمیسیون مزبور

– شرکت درجلسات که به دعوت سازمانها ، نهادها و کمیسیون های ذیربط تشکیل می شود و گزارش نتایج حاصله به هیات رئیسه اتاق اصناف

– اداره جلسات هیات رئیسه و اجلاسیه اتاق اصناف و اجرای آن

–  نظارت برکلیه امور( مدیریت اتاق اصناف واحدهای زیرمجموعه )

– اعلام یا ابلاغ مواضع اتاق اصناف به مراجع و مراکز افکارعمومی و رسانه ها درصورت نیازبا تصویب کمیسیون نظارت

– امضا کلیه مکاتبات هیات رئیسه اتاق اصناف با مبادی ذیربط

–  اخذ گزارش کتبی عملکرد واحدهای مختلف توسط دبیر ومدیریت اتاق اصناف هرسه ماه یکبارجهت ارزیابی

– امضا اسناد ، چک ها ، سفته ها، بروات و قرارداد های تعهد آوربرای اتاق اصناف براساس آئین نامه تنظیمی و نیزصدوراحکام مسئولیت ها درواحدهای زیرمجموعه براساس چارت سازمانی و عزل و نصب کادراداری و مسئولین واحدها و نیزتشویق و تنبیه کارکنان براساس تصویب هیات رئیسه

– برقراری ارتباط با مسئولین ادارات و نهادها و سایردستگاه های اجرائی برحسب لزوم .

– جمع بندی و ابلاغ نظرات کمیسیون های متشکله دراتاق اصناف و طرح درهیات رئیسه جهت تصویب و ابلاغ به اتحادیه های صنفی و کمیسیون محترم نظارت .

–  رصد کردن درآمدها و هزینه های اتاق اصناف براساس بودجه تصویبی سال ونیزپیشنهاد بودجه سال آتی وگزارش خزانه دار و امورمالی اتاق اصناف براساس سرفصل های تعریف شده و سایرامورمحوله باستناد تصمیمات هیات رئیسه اتاق اصناف

– توضیحات : رئیس می تواند بخشی ازوظایف رئیس را به نایب رئیسان تفویض نماید

شرح وظایف نواب  رئیس اتاق اصناف

–  کلیه اختیارات رئیس اتاق اصناف( درصورت غیبت ، فوت ، استعفا یا سلب شرایط قانونی ازوی) تا انتخاب رئیس جدید را دارا می باشد.

– اداره جلسات هیات رئیسه اتاق اصناف درغیاب رئیس

– انجام اموری که ازسوی رئیس اتاق اصناف یا براساس تصویب جلسه به وی محول می شود .

– امضا چک اسناد بروات سفته ها و .. درصورت موافقت هیات رئیسه براساس ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی ماده ۳۶ ق ن ص

– انجام وظایفی که ازسوی رئیس اتاق اصناف تفویض می گردد و ارائه گزارش به رئیس اتاق اصناف و ارجاع به هیات رئیسه

– شرکت درجلساتی که ازسوی دستگاه های اجرائی تشکیل ازسوی رئیس اتاق اصناف به ایشان تفویض می گردد

– انجام سایرامورمحوله

– توضیحات : نایب رئیس دوم درغیاب نایب رئیس اول علاوه برانجام مسئولیت های مشروحه بالا موظف به پیگیری مسائل اداری اتاق اصناف و نیزرسیدگی به انجام صحیح مراسلات اداری و جمع بندی معضلات مبتلابه بازار خواهد بود

وظایف دبیر اتاق اصناف

–  تدوین گزارش عملکرد هیات رئیسه اتاق اصناف درهرشش ماه یکباربصورت مکتوب

– جمع بندی و تدوین برنامه های پیشنهادی اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف به عنوان برنامه کاری اتاق اصناف  

– اجرای تصمیمات متخذه اجلاسیه اتاق اصناف و هیات رئیسه و نیزپیگیری مصوبات کمیسیون نظارت و اجلاسیه اتاق اصناف

–  پیگیری کلیه مصوبات هیات رئیسه اتاق اصناف

– تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امورمکاتبات و بایگانی مورد نیاز

–  نظارت و پیگیری درابلاغ مصوبات اجلاسیه اتاق اصناف، هیات رئیسه ،کمیسیون نظارت و ارجاع آن به مراکز مختلف و همچنین جمع بندی گزارش و ارائه به هیات رئیسه جهت اتخاذ تصمیم

– تنظیم و ثبت صورتجلسات هیات مدیره  دردفترمربوطه و نیزاجلاسیه اتاق اصناف و استخراج ازمفاد مندرج درمتن صورتجلسات و به امضا اعضا رسانیدن آن و تحویل  صورتجلسات به دبیرخانه اتاق اصناف

– نظارت درحفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و دفاتردبیرخانه ورصد کردن فعالیت دبیرخانه و ارائه گزارش نحوه کارکرد دبیرخانه اتاق اصناف به هیات رئیسه

–  نظارت در ثبت دفاتراندیکاتور و نیزبایگانی نامه ها و اسناد و مدارک

– تهیه دستورکارجلسات و ارائه آن به هیات رئیسه جهت تصمیم گیری  

– پیگیری روند پیشرفت اجرائی برنامه های مصوب و کارهای محوله به اعضا هیات رئیسه

– سایرامورمحوله زیرنظررئیس اتاق اصناف به ایشان

وظایف خزانه داری اتاق اصناف

–  نظارت درنگهداری و کنترل حساب های بانکی اتاق اصناف

–  نظارت درصدور و دریافت اسناد پرداختی پرداختنی و دریافتی و دریافتنی

–  نظارت درنگهداری تنخواه گردان و سایروجوه نقدی و اوراق بهادار

– نظارت درحفظ ونگهداری اسناد مالی و کلیه اموربایگانی مالی درفایل و پرونده های طبقه بندی شده مشخص بگونه ای که دسترسی به آنها درحداقل زمان ممکن میسرباشد .

–  نظارت درثبت اسناد حسابداری مرتبط

–  نظارت دردریافت اسناد دریافتی و دریافتنی ازاشخاص و صدورفرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک دراسرع وقت .

–  نظارت درارائه چک های دریافتی و دریافتنی به بانک پس ازانجام پشت نویس و امضا مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم .

–  نظارت درثبت روزانه و نگهداری موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود درصندوق به روز.

–  نظارت درصدورکلیه اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت و پیگیری وصول یا برگشت چک ها و اعلامیه های صادره ازسوی بانک

–  تهیه گزارش مستمریا خاص مورد نیاز براساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری واعلام گزارش به هیات رئیسه اتاق اصناف .

– نظارت درمحاسبه و کنترل سود و کارمزدهای بانکی بمنظوراطمنیان ازصحت محاسبه آن و صدوراسناد حسابداری مربوطه .

– نظارت درنگهداری اطلاعات سیستم های نرم افزاری تحویل گرفته شده و پیگیری جهت پشتیبانی ورفع مشکلات احتمالی آن ازشرکت مربوطه و عند اللزوم ارتقاء سیستم ( نرم افزار،سخت افزار) براساس مصوبات هیات رئیسه اتاق اصناف.

– نظارت درتحویل خلاصه لیست ماهانه حقوق و سایرمدارک مرتبط به سازمان امورمالیاتی و تامین اجتماعی درمهلت مقرر .

– رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده درمورد کلیه دریافتی ها و پرداختی ها و تائید  وامضا صورتحساب ها

– نظارت درامرخرید فروش اجاره ویا هرنوع عمل مالی ( براساس آئین نامه مالی مصوب اجلاسیه اتاق اصناف)  که قبلا به تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف رسانده شده است .

– تبصره : هیات رئیسه اتاق اصناف مکلف است براساس همین شیوه نامه نسبت به تهیه آئین نامه مالی اقدام و مراتب را جهت تائید به اجلاسیه اتاق اصناف و تصویب به کمیسیون محترم نظارت احاله نماید ضمنا مقررگردید حداکثرمدت تنظیم آئین نامه یک دوره ۳ ماهه باشد  .

– پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله و تسلیم آن به هیات رئیسه اتاق اصناف براساس عملکرد مالی اتاق اصناف باستناد بند ق  ماده ۳۷ قانون ن ص

– نظارت درتنظیم بیلان مالی ماهانه که ازسوی امورمالی تنظیم می گردد و ارائه گزارش به هیات رئیسه .

– امضا اسناد ، چک ها ، سفته ها و برات و قرارداد های تعهد آور براساس ماده ۱۵ ازآئین نامه اجرائی ماده ۳۶ ق ن ص ( درصورت وجود موانع قانونی امضا دیگراعضا هیات رئیسه براساس مصوبه اجلاسیه هیات رئیسه بلا اشکال خواهد بود )

– نظارت دردریافت اسناد تضمینی ازاشخاص حقیقی یا حقوقی و یا سایراسناد تضمینی و اوراق بهادارو نگهداری آن درمحل امن ( گاوصندوق)

– انجام سایراموری که بنحوی ازانحا با وظایف خزانه داری اتاق اصناف مرتبط بوده و یا به اومحول می گردد.

ماده ۲ : اموراجرائی اتاق اصناف بوسیله هیات رئیسه اتاق اصناف می باشد.

ماده ۳ : تشکیلات اداری اتاق اصناف متناسب با وظایف و مسئولیت های اتاق اصناف پس ازتدوین آئین نامه اداری اتاق اصناف که قبلا به تصویب  هیات رئیسه و تائید اجلاسیه اتاق اصناف و کمیسیون محترم نظارت رسیده است با توجه به شرایط کاری روز تجدید نظرو بازنگری گردد.

تبصره ۱ : هیات رئیسه اتاق اصناف می بایست ظرف ۳ ماه ازابلاغ این آئین نامه نسبت به ارائه آئین نامه اداری اتاق اصناف اقدام نماید .

تبصره ۲: تغییردرآئین نامه اداری اتاق اصناف با پیشنهاد هریک ازاعضا هیات رئیسه  اتاق اصناف و با  تائید هیات رئیسه  و سپس تصویب آن درجلسات  ماهانه اتاق اصناف طی مراحل مذکوره درماده ۳ خواهد بود .

تبصره ۳ : تا قبل ازتدوین و تصویب نهائی و ابلاغ آئین نامه اداری اتاق اصناف، جذب نیروهای مورد نیازبرای اجرای اموراتاق اصناف اقدام نمی گردد مگردرصورت ضرورت و تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف

تبصره ۴ : تعیین سمت و وظایف هریک ازپرسنل اتاق اصناف بنا به تشخیص هیات رئیسه می باشد.

ماده ۴ : آئین نامه اداری اتاق اصناف مشتمل برچگونگی استخدام، حقوق و مزایا و نیزشرح وظایف واحدهای زیرمجموعه ازپست های سازمانی و غیره بوده که پس ازتصویب هیات رئیسه اتاق اصناف و تائید اجلاسیه ماهانه اتاق اصناف جهت تصویب به کمیسیون محترم نظارت ارائه می گردد و نظرکمیسیون دراین زمینه لازم الاجراست .

ماده ۵ : بمنظورانجام بهینه وظایف ، هیات رئیسه  می تواند درصورت ضرورت نسبت به انتخاب و بکارگیری مشاور یا مشاورین پس ازتصویب اعضا هیات رئیسه درزمینه های مختلف اقدام نماید .

ماده ۶ : مکاتبات اتاق اصناف با نهادها ، ادارات و سازمانهای دولتی و سازمان های صنفی با امضا رئیس اتاق اصناف و درغیاب وی با یکی ازنواب رئیس انجام می پذیرد .

ماده ۷ : جلسات هیات رئیسه اتاق اصناف هرهفته یک بار تشکیل می گردد و درصورت ضرورت و براساس پیشنهاد رئیس اتاق اصناف و یا اکثریت هیات رئیسه می توان نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده اقدام نمود .

ماده ۸ : جلسات اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه درجلسات مزبورحداقل با ۳ رای قابلیت اجرا دارد  .

تبصره : چنانچه تعداد شرکت کنندگان درجلسه هیات رئیسه  4 نفرباشند و رای ماخوذه دو به  دو باشد رای مورد قبول ازگروه رئیس  جلسه بوده  و برای همگی اعضا لازم الاجراست .

ماده ۹ : هیات رئیسه دراجرای وظایف محوله موظف است تعداد کمیسیون های مورد لزوم و تعداد اعضا آن را به اجلاسیه ماهیانه اعلام  و سپس وظایف و مسئولیت های آنها را طبق قانون و آئین نامه های نظام صنفی  تنظیم و جهت تصویب به اجلاسیه اتاق اصناف ارائه و نتایج حاصله به کمیسیون محترم نظارت منعکس نماید .

تبصره : عضویت اعضا درکمیسیون ها فقط برعهده روسای اتحادیه های صنفی ( نمایندگان اتحادیه دراجلاس ماهانه ) خواهند بود .

ماده ۱۰ : اتاق اصناف موظف است کلیه درآمدهای خود را حداکثر در۲ حساب جاری( ترجیحا   بانک های ملت و ملی )  و۱ حساب قرض الحسنه و ۲ حساب سپرده نزد بانک های کشورواریزنماید .

ماده ۱۱ : برداشت ازحساب های مزبور و نیزامضا چک و اوراق بها دار و اسناد تعهد آور براساس ماده ۱۵ ازآئین نامه اجرائی قانون نظام صنفی با دو امضا از۳ امضا هیات رئیسه با مهراتاق اصناف انجام می پذیرد .

تبصره : خزانه داراتاق اصناف مسئولیت حساب های اتاق اصناف را برعهده داشته  و کنترل عملیات مالی اتاق اصناف برعهده وی بوده و می بایست گزارش های تهیه شده را به رئیس اتاق اصناف ارائه تا درجلسه هیات رئیسه  که براساس شرح وظایف تعریف گردید مطرح شود .

ماده ۱۲ : خزانه دار اتاق اصناف مکلف است ظرف ۳ ماه دستورالعمل معاملات اتاق اصنا ف را براساس آئین نامه تنظیمی که حاوی سرفصل های مزایده و مناقصه و نیزدیگرشرایط معامله را دارا باشد تهیه وبه رویت رئیس اتاق اصناف رسانده و پس از تائید اعضا محترم هیات رئیسه ضمن طرح موضوع دراجلاسیه اتاق اصناف و اخذ تائیدیه دراینخصوص مراتب به کمیسیون محترم نظارت جهت تصویب نهائی ارائه گردد .

تبصره : انجام معاملات صرفا براساس دستورالعمل صادره ازسوی هیات رئیسه و تصویب اجلاسیه انجام می پذیرد و انجام هرگونه معامله برخلاف مفاد آئین نامه مالی تصویبی تخلف محسوب و قابل پیگرد قانونی است .

ماده ۱۳ : بمنظورسهولت درانجام وظیفه هیات رئیسه ، رئیس اتاق اصناف فارغ ازهزینه های پرسنلی ( حقوق ودستمزد ) اختیاردارد به مبلغ ارزش تنخواه گردان که بالغ برپنج میلیون ریال می گردد افزایش آن برای سال های آتی منوط به تصویب هیات رئیسه می باشد

تبصره : هزینه تنخواه گردان پس ازتصویب هیات رئیسه نباید ازسرفصل بودجه عدول نماید

ماده ۱۴ : هیات رئیسه اتاق اصناف می تواند بابت فعالیت اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف نسبت به برقراری حقوق ماهیانه و یا حق الجلسه مبلغی را که میزان آن براساس بودجه تصویبی که قبلا به پیشنهاد هیات رئیسه و تائید اجلاسیه و تصویب کمیسیون نظارت رسیده  و نیز دربودجه سالیانه اتاق اصناف پیش بینی گردیده باشد پرداخت نماید .ضمنا رعایت قانون نظام صنفی و آئین نامه مالی مربوطه لازم الاجراست

تبصره : هیات رئیسه دردریافت یا عدم دریافت مبالغ مزبور بابت حق الجلسه مخیر و مختارخواهد بود .

ماده ۱۵ : هیات رئیسه اتاق اصناف باستناد ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی ماده ۳۶ ق ن ص دربخش دوم تماما نسبت به اموال متعلق به اتاق اصناف اعم ازغیر منقول ، منقول ، مهر و اسناد تعهدات و وجوه و نیزمسائل مالی بمنزله مسئولیت وکیل درمقابل موکل بوده و همگی پاسخگوی مسائل جاری خواهند بود .

ماده ۱۶ : هیات رئیسه اتاق اصناف موظف است دفترمخصوص صورتجلسه تهیه و کلیه مصوبات توسط دبیرجلسه ثبت و پس ازثبت به امضاء هیات رئیسه اتاق اصناف رسانده شود .

تبصره ۱ : چنانچه مواردی ازتصمیمات متخذه مورد قبول احدی ازاعضا هیات رئیسه نباشد می تواند درذیل صورتمجلس نظرخویش را بعنوان نظراقلیت درج نماید .

تبصره ۲ : مخالفت و یا نظراقلیت ، مانع اجرای مصوبات نخواهد بود. چنانچه مخالف مزبور ،دارای امضا مجازحساب بانکی باشد موظف به امضا اسناد و اوراق مربوط به اتاق اصناف بوده و نظرمخالف ایشان صائب دراسناد و قابل درج درسایراسناد مالی به غیرازصورتجلسه نمی باشد .

تبصره ۳ : هریک ازاعضا هیات رئیسه اتاق اصناف موظفند نتایج بررسی ها و عملکردها ونیز وظایف محوله  به خود را فقط به رئیس اتاق اصناف گزارش نموده و رئیس اتاق اصناف ضمن ارجاع آن به دبیراتاق اصناف ،  می بایست براساس اولویت ها  دردستورکارهیات رئیسه قرارگیرد .

ماده ۱۷ : هیات رئیسه می تواند درصورت لزوم پس ازطرح موضوع درجلسات هیات رئیسه ازوجود روسای کمیسیون ها و نیزروسای اتحادیه های صنفی جهت روشنگری و یا پاره ای ازمذاکرات دعوت بعمل آورد .

تبصره : مدعوین حاضردرجلسه حق رای پیرامون تصمیمات هیات رئیسه را نخواهند داشت .

این آئین نامه شامل ۱۷ ماده و۱۳ تبصره دراجرای دقیق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تهیه و مورد تائید هیات رئیسه اتاق اصناف درجلسه مورخ ۵/۱۰/۹۱ قرارگرفته و مقررشد مراتب جهت کسب تائیدیه به اجلاسیه اتاق اصناف ارجاع گردد.

هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل