اتحادیه عکاسان

بازدید: 19252

 

 

مهرداد یوسف نیا

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن : 09111128210

   
  حمیدرضا ملکشاهی

 

نایب رئیس اول

 

شماره تلفن :  009111115139

   
 


قنبر علی باباگل زاده چاری


نایب رئیس دوم

 

شماره تلفن : 09111187158

   
 


زبیده محمدی

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09111182675

 

   
 


یوسفعلی یوسفنژاد

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09113131226

   
احمد یوسفی

 

بازرس

 

شماره تلفن : 09395923198
   

مدیر اجرائی اتحادیه

 

عبدالرحیم رحیمیان

 

شماره تلفن : 09191041659