اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

بازدید: 17797

 

 


بهروز عالمیان درونکلائی

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن :  09113151044

   
  عباسعلی حاجی تبار فیروزجایی

 

نایب رئیس اول

 

شماره تلفن :  09113112648

   
امید مجلل

 

نایب رئیس دوم

 

شماره تلفن :09113110894
   
 


  حسین آقاجانی میر

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09111115592

   
 

مصطفی بابائی قصاب

 

خزانه دار

 

شماره تلفن : 09111140377

   
 


محمد مینوچهر

 

بازرس

 

شماره تلفن : 09111158593

   

مدیر اجرائی اتحادیه

 

شیرین نبی پور

 

شماره تلفن :