اتحادیه شیشه فروشان

بازدید: 15729

 

 


عسگری صادق پور

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن :  09113150408

   
 


 

علی حیدریان

 

نایب رئیس اول

 

شماره تلفن :  09112137730

   
 


قاسم قاسمی

 

نایب رئیس دوم

 

شماره تلفن :  09111163055

   
 

عباس شیخی

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09113156645   
   

رضا علي آخوند بابا

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09113135640

   
علی اکبر روح الهی بیشه

 

بازرس

 

شماره تلفن :  *********

   

مدیر اجرائی اتحادیه

 

**********

 

شماره تلفن :  *********