اتحادیه حلب سازان و کابنت سازان

بازدید: 14053

 

 


قنبر علي مهدي زاده 

 

ریاست اتحادیه

 

شماره تلفن :  09111113706

   
 


  سید حسین نقویان بابلی

 

نایب رئیس

 

شماره تلفن :  09111127768

   
  مجيد رضا حسن پور آهنگري

 

 

نایب رئیس دوم

 

 

شماره تلفن :  0911311527
   
 


ابراهیم بزرگ نژاد

 

دبیر

 

شماره تلفن :  09111122182

   
 

رضا خانلریان خطیری

 

خزانه دار

 

شماره تلفن :  09111152203

   
احمد پور بيژن

 

 

بازرس

 

شماره تلفن :  09111185261

   

مدیر اجرائی اتحادیه

 

 امیر مهدی زاده

 

شماره تلفن :  09363226032