طراحی سایت
چهارشنبه 20 فروردين 1399.
تاریخ شمسی :
الأربعاء 15 شعبان 1441.
تاریخ قمری :
Apr 08 2020.
تاریخ میلادی :

هیئت رییسه اتاق اصناف بابل

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

5610449
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
2279
1910
9690
5525587
20576
86605
5610449

آی‌پی شما: 3.226.243.36
امروز: چهارشنب، 20 فروردين 1399

آرشیو


مطالب تا تاریخ مشخص شده آرشیومیشوند
  • از:
  • تا:

وظایف هیئت رئیسه اصناف و شیوه اداره آن

 

آئین نامه اجرائی ماده 36 قانون نظام صنفی
شیوه اداره اتاق اصناف شهرستان بابل

براساس ماده 8 ق ن ص ، اتاق اصناف که ازنمایندگان منتخب اعضا هیات مدیره اتحادیه های صنفی هرشهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرردرقانون نظام صنفی تشکیل  می گردد که براساس ماده 36 ترتیب انتخاب هیات رئیسه اصناف ، وظایف هیات رئیسه ، طرزتشکیل جلسات و تعداد کمیسیون ها براساس آئین نامه اجرائی خواهد بود که قانون گذاربراساس ماده فوق به وزیرمحترم بازرگانی واگذارنمود براساس آئین نامه تنظیمی و اجرائی ماده 36 قانون نظام صنفی دربخش دوم که ازسوی وزیرمحترم درخصوص شرح وظیفه تدوینی و ذاتی مجامع و هیات رئیسه بوده بطورخلاصه اعلام می گردد.

ماده 1 : هیات رئیسه مشترک اتاق اصناف شهرستان بابل مسئولیت سیاست گذاری ، برنامه ریزی  نظارت عالیه برکلیه امور جاری اتاق اصناف، تعیین سیـاست های کلی و خط مشـــی های مربوط به اداره اتاق اصناف، بررســی و تائید آئین نامه ها و مقرراتی که حســب قانون می بایــست به تصویب مراجــع بالاتر( اجلاســـیه ماهانـــه اتاق اصناف و کمیسیون نظارت ) برسد تعیین سمت اجرائی و حدود و وظایف و اختیارات مدیران زیرمجموعه مسئولین و کارکنـان اتاق اصناف،حضوردرجلسات ،کمیسیون ها و مراجع دولتی و خصوصی و نمایندگی اتاق اصناف درکلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر درامورداوری و معاملات اموال منقول و غیرمنقول باستناد آئین نامه تصویبی اجلاسیــه اتاق اصناف و تائید کمیسیــون نظارت و نیز اجـــرای داوری درمورد لزوم قبول پیشنـــهاد صلح و سازش و حل اختلاف . بررســی گزارش تنظیمی واصله درزمینه فعالیـــت های اتاق اصناف و درصورت لزوم دستــورتهیه گزارش نهائــــی جهت ارائه به مقامات و دستگاه های ذیربط و نیزاجلاسیه ماهانه اتاق اصناف ، اجـرای مصوبات دقیق اجلاسیه اتاق اصناف،کمیسیـــون نظارت و هیات عالی نظارت و ابلاغ به اتحادیه های ذیربط جهت اجرای دقیق وظایف محــــوله درقانون نظام صنفــی براساس مواد 36 و 37 و48 و 53 ( شرح وظایـــف هیات رئیـــسه و نیزاجرای وظایف اجلاسیــــه اتاق اصناف درکلیه امـــور مربوطه ، تدوین آئین نامه های مربوط به کمیســــیون ها و استـــخدامی و ... و اعلام به مراجع مافوق  اجلاسیه – کمیسیون نظارت ) نظارت برحسابرسی امور مالی اتحادیه های صنفی توسط کارشناسان مالی و تصویب گزارش مربوطه ، جمع بندی نظرات صائب و سازنده اتحادیه های صنفـــی درجهت بهینـــه و بهبود امور صنفی و اعـــلام به اجلاسیه اتاق اصناف و ایجاد تشکیلات اداری مناسب با سرفصل تعریف شده برای واحدهای زیرمجموعه و ســـاماندهی امور جاری اتاق اصناف و سایرمواردی که درقانــون و آئین نامه پیش بینــی نگردیده و بعنوان معضــلات مبتلابه ، درجامعه صنفی  مطرح می باشد با رعایت بند ر ماده 37 ق ن ص عمل نماید .

ضمنا شرح وظایف هریک ازاعضا هیات رئیسه بشرح زیراعلام می گردد.

شرح وظیفه رئیس اتاق اصناف

-         اجرای دقیق قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه و تبصره های آن .

-         اجرای کلیه مصوبات هیات رئیسه و اجلاسیه اتاق اصناف و کمیسیون نظارت درراستای قانون نظام صنفی

-         پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون محترم نظارت شهرستان ازسوی اتحادیه های صنفی و گزارش آن به کمیسیون مزبور

-         شرکت درجلسات که به دعوت سازمانها ، نهادها و کمیسیون های ذیربط تشکیل می شود و گزارش نتایج حاصله به هیات رئیسه اتاق اصناف

-         اداره جلسات هیات رئیسه و اجلاسیه اتاق اصناف و اجرای آن

-         نظارت برکلیه امور( مدیریت اتاق اصناف واحدهای زیرمجموعه )

-         اعلام یا ابلاغ مواضع اتاق اصناف به مراجع و مراکز افکارعمومی و رسانه ها درصورت نیازبا تصویب کمیسیون نظارت

-         امضا کلیه مکاتبات هیات رئیسه اتاق اصناف با مبادی ذیربط

-         اخذ گزارش کتبی عملکرد واحدهای مختلف توسط دبیر ومدیریت اتاق اصناف هرسه ماه یکبارجهت ارزیابی

-         امضا اسناد ، چک ها ، سفته ها، بروات و قرارداد های تعهد آوربرای اتاق اصناف براساس آئین نامه تنظیمی و نیزصدوراحکام مسئولیت ها درواحدهای زیرمجموعه براساس چارت سازمانی و عزل و نصب کادراداری و مسئولین واحدها و نیزتشویق و تنبیه کارکنان براساس تصویب هیات رئیسه

-         برقراری ارتباط با مسئولین ادارات و نهادها و سایردستگاه های اجرائی برحسب لزوم .

-         جمع بندی و ابلاغ نظرات کمیسیون های متشکله دراتاق اصناف و طرح درهیات رئیسه جهت تصویب و ابلاغ به اتحادیه های صنفی و کمیسیون محترم نظارت .

-         رصد کردن درآمدها و هزینه های اتاق اصناف براساس بودجه تصویبی سال ونیزپیشنهاد بودجه سال آتی وگزارش خزانه دار و امورمالی اتاق اصناف براساس سرفصل های تعریف شده و سایرامورمحوله باستناد تصمیمات هیات رئیسه اتاق اصناف

-         توضیحات : رئیس می تواند بخشی ازوظایف رئیس را به نایب رئیسان تفویض نماید


شرح وظایف نواب  رئیس اتاق اصناف


-         کلیه اختیارات رئیس اتاق اصناف( درصورت غیبت ، فوت ، استعفا یا سلب شرایط قانونی ازوی) تا انتخاب رئیس جدید را دارا می باشد.

-         اداره جلسات هیات رئیسه اتاق اصناف درغیاب رئیس

-         انجام اموری که ازسوی رئیس اتاق اصناف یا براساس تصویب جلسه به وی محول می شود .

-         امضا چک اسناد بروات سفته ها و .. درصورت موافقت هیات رئیسه براساس ماده 15 آئین نامه اجرائی ماده 36 ق ن ص

-         انجام وظایفی که ازسوی رئیس اتاق اصناف تفویض می گردد و ارائه گزارش به رئیس اتاق اصناف و ارجاع به هیات رئیسه

-         شرکت درجلساتی که ازسوی دستگاه های اجرائی تشکیل ازسوی رئیس اتاق اصناف به ایشان تفویض می گردد

-         انجام سایرامورمحوله

-         توضیحات : نایب رئیس دوم درغیاب نایب رئیس اول علاوه برانجام مسئولیت های مشروحه بالا موظف به پیگیری مسائل اداری اتاق اصناف و نیزرسیدگی به انجام صحیح مراسلات اداری و جمع بندی معضلات مبتلابه بازار خواهد بود


وظایف دبیر اتاق اصناف


-         تدوین گزارش عملکرد هیات رئیسه اتاق اصناف درهرشش ماه یکباربصورت مکتوب

-          جمع بندی و تدوین برنامه های پیشنهادی اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف به عنوان برنامه کاری اتاق اصناف  

-         اجرای تصمیمات متخذه اجلاسیه اتاق اصناف و هیات رئیسه و نیزپیگیری مصوبات کمیسیون نظارت و اجلاسیه اتاق اصناف

-         پیگیری کلیه مصوبات هیات رئیسه اتاق اصناف

-         تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امورمکاتبات و بایگانی مورد نیاز

-         نظارت و پیگیری درابلاغ مصوبات اجلاسیه اتاق اصناف، هیات رئیسه ،کمیسیون نظارت و ارجاع آن به مراکز مختلف و همچنین جمع بندی گزارش و ارائه به هیات رئیسه جهت اتخاذ تصمیم

-         تنظیم و ثبت صورتجلسات هیات مدیره  دردفترمربوطه و نیزاجلاسیه اتاق اصناف و استخراج ازمفاد مندرج درمتن صورتجلسات و به امضا اعضا رسانیدن آن و تحویل  صورتجلسات به دبیرخانه اتاق اصناف

-         نظارت درحفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و دفاتردبیرخانه ورصد کردن فعالیت دبیرخانه و ارائه گزارش نحوه کارکرد دبیرخانه اتاق اصناف به هیات رئیسه

-         نظارت در ثبت دفاتراندیکاتور و نیزبایگانی نامه ها و اسناد و مدارک

-         تهیه دستورکارجلسات و ارائه آن به هیات رئیسه جهت تصمیم گیری  

-         پیگیری روند پیشرفت اجرائی برنامه های مصوب و کارهای محوله به اعضا هیات رئیسه

-         سایرامورمحوله زیرنظررئیس اتاق اصناف به ایشان


وظایف خزانه داری اتاق اصناف


-         نظارت درنگهداری و کنترل حساب های بانکی اتاق اصناف

-         نظارت درصدور و دریافت اسناد پرداختی پرداختنی و دریافتی و دریافتنی

-         نظارت درنگهداری تنخواه گردان و سایروجوه نقدی و اوراق بهادار

-         نظارت درحفظ ونگهداری اسناد مالی و کلیه اموربایگانی مالی درفایل و پرونده های طبقه بندی شده مشخص بگونه ای که دسترسی به آنها درحداقل زمان ممکن میسرباشد .

-         نظارت درثبت اسناد حسابداری مرتبط

-         نظارت دردریافت اسناد دریافتی و دریافتنی ازاشخاص و صدورفرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک دراسرع وقت .

-         نظارت درارائه چک های دریافتی و دریافتنی به بانک پس ازانجام پشت نویس و امضا مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم .

-         نظارت درثبت روزانه و نگهداری موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود درصندوق به روز.

-         نظارت درصدورکلیه اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت و پیگیری وصول یا برگشت چک ها و اعلامیه های صادره ازسوی بانک

-         تهیه گزارش مستمریا خاص مورد نیاز براساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری واعلام گزارش به هیات رئیسه اتاق اصناف .

-         نظارت درمحاسبه و کنترل سود و کارمزدهای بانکی بمنظوراطمنیان ازصحت محاسبه آن و صدوراسناد حسابداری مربوطه .

-         نظارت درنگهداری اطلاعات سیستم های نرم افزاری تحویل گرفته شده و پیگیری جهت پشتیبانی ورفع مشکلات احتمالی آن ازشرکت مربوطه و عند اللزوم ارتقاء سیستم ( نرم افزار،سخت افزار) براساس مصوبات هیات رئیسه اتاق اصناف.

-         نظارت درتحویل خلاصه لیست ماهانه حقوق و سایرمدارک مرتبط به سازمان امورمالیاتی و تامین اجتماعی درمهلت مقرر .

-         رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده درمورد کلیه دریافتی ها و پرداختی ها و تائید  وامضا صورتحساب ها

-         نظارت درامرخرید فروش اجاره ویا هرنوع عمل مالی ( براساس آئین نامه مالی مصوب اجلاسیه اتاق اصناف)  که قبلا به تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف رسانده شده است .

-         تبصره : هیات رئیسه اتاق اصناف مکلف است براساس همین شیوه نامه نسبت به تهیه آئین نامه مالی اقدام و مراتب را جهت تائید به اجلاسیه اتاق اصناف و تصویب به کمیسیون محترم نظارت احاله نماید ضمنا مقررگردید حداکثرمدت تنظیم آئین نامه یک دوره 3 ماهه باشد  .

-         پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله و تسلیم آن به هیات رئیسه اتاق اصناف براساس عملکرد مالی اتاق اصناف باستناد بند ق  ماده 37 قانون ن ص

-         نظارت درتنظیم بیلان مالی ماهانه که ازسوی امورمالی تنظیم می گردد و ارائه گزارش به هیات رئیسه .

-         امضا اسناد ، چک ها ، سفته ها و برات و قرارداد های تعهد آور براساس ماده 15 ازآئین نامه اجرائی ماده 36 ق ن ص ( درصورت وجود موانع قانونی امضا دیگراعضا هیات رئیسه براساس مصوبه اجلاسیه هیات رئیسه بلا اشکال خواهد بود )

-         نظارت دردریافت اسناد تضمینی ازاشخاص حقیقی یا حقوقی و یا سایراسناد تضمینی و اوراق بهادارو نگهداری آن درمحل امن ( گاوصندوق)

-         انجام سایراموری که بنحوی ازانحا با وظایف خزانه داری اتاق اصناف مرتبط بوده و یا به اومحول می گردد.

 

ماده 2 : اموراجرائی اتاق اصناف بوسیله هیات رئیسه اتاق اصناف می باشد.

ماده 3 : تشکیلات اداری اتاق اصناف متناسب با وظایف و مسئولیت های اتاق اصناف پس ازتدوین آئین نامه اداری اتاق اصناف که قبلا به تصویب  هیات رئیسه و تائید اجلاسیه اتاق اصناف و کمیسیون محترم نظارت رسیده است با توجه به شرایط کاری روز تجدید نظرو بازنگری گردد.

تبصره 1 : هیات رئیسه اتاق اصناف می بایست ظرف 3 ماه ازابلاغ این آئین نامه نسبت به ارائه آئین نامه اداری اتاق اصناف اقدام نماید .

تبصره 2: تغییردرآئین نامه اداری اتاق اصناف با پیشنهاد هریک ازاعضا هیات رئیسه  اتاق اصناف و با  تائید هیات رئیسه  و سپس تصویب آن درجلسات  ماهانه اتاق اصناف طی مراحل مذکوره درماده 3 خواهد بود .

تبصره 3 : تا قبل ازتدوین و تصویب نهائی و ابلاغ آئین نامه اداری اتاق اصناف، جذب نیروهای مورد نیازبرای اجرای اموراتاق اصناف اقدام نمی گردد مگردرصورت ضرورت و تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف

تبصره 4 : تعیین سمت و وظایف هریک ازپرسنل اتاق اصناف بنا به تشخیص هیات رئیسه می باشد.

ماده 4 : آئین نامه اداری اتاق اصناف مشتمل برچگونگی استخدام، حقوق و مزایا و نیزشرح وظایف واحدهای زیرمجموعه ازپست های سازمانی و غیره بوده که پس ازتصویب هیات رئیسه اتاق اصناف و تائید اجلاسیه ماهانه اتاق اصناف جهت تصویب به کمیسیون محترم نظارت ارائه می گردد و نظرکمیسیون دراین زمینه لازم الاجراست .

ماده 5 : بمنظورانجام بهینه وظایف ، هیات رئیسه  می تواند درصورت ضرورت نسبت به انتخاب و بکارگیری مشاور یا مشاورین پس ازتصویب اعضا هیات رئیسه درزمینه های مختلف اقدام نماید .

ماده 6 : مکاتبات اتاق اصناف با نهادها ، ادارات و سازمانهای دولتی و سازمان های صنفی با امضا رئیس اتاق اصناف و درغیاب وی با یکی ازنواب رئیس انجام می پذیرد .

ماده 7 : جلسات هیات رئیسه اتاق اصناف هرهفته یک بار تشکیل می گردد و درصورت ضرورت و براساس پیشنهاد رئیس اتاق اصناف و یا اکثریت هیات رئیسه می توان نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده اقدام نمود .

ماده 8 : جلسات اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه درجلسات مزبورحداقل با 3 رای قابلیت اجرا دارد  .

تبصره : چنانچه تعداد شرکت کنندگان درجلسه هیات رئیسه  4 نفرباشند و رای ماخوذه دو به  دو باشد رای مورد قبول ازگروه رئیس  جلسه بوده  و برای همگی اعضا لازم الاجراست .

ماده 9 : هیات رئیسه دراجرای وظایف محوله موظف است تعداد کمیسیون های مورد لزوم و تعداد اعضا آن را به اجلاسیه ماهیانه اعلام  و سپس وظایف و مسئولیت های آنها را طبق قانون و آئین نامه های نظام صنفی  تنظیم و جهت تصویب به اجلاسیه اتاق اصناف ارائه و نتایج حاصله به کمیسیون محترم نظارت منعکس نماید .

تبصره : عضویت اعضا درکمیسیون ها فقط برعهده روسای اتحادیه های صنفی ( نمایندگان اتحادیه دراجلاس ماهانه ) خواهند بود .

ماده 10 : اتاق اصناف موظف است کلیه درآمدهای خود را حداکثر در2 حساب جاری( ترجیحا   بانک های ملت و ملی )  و1 حساب قرض الحسنه و 2 حساب سپرده نزد بانک های کشورواریزنماید .

ماده 11 : برداشت ازحساب های مزبور و نیزامضا چک و اوراق بها دار و اسناد تعهد آور براساس ماده 15 ازآئین نامه اجرائی قانون نظام صنفی با دو امضا از3 امضا هیات رئیسه با مهراتاق اصناف انجام می پذیرد .

تبصره : خزانه داراتاق اصناف مسئولیت حساب های اتاق اصناف را برعهده داشته  و کنترل عملیات مالی اتاق اصناف برعهده وی بوده و می بایست گزارش های تهیه شده را به رئیس اتاق اصناف ارائه تا درجلسه هیات رئیسه  که براساس شرح وظایف تعریف گردید مطرح شود .

ماده 12 : خزانه دار اتاق اصناف مکلف است ظرف 3 ماه دستورالعمل معاملات اتاق اصنا ف را براساس آئین نامه تنظیمی که حاوی سرفصل های مزایده و مناقصه و نیزدیگرشرایط معامله را دارا باشد تهیه وبه رویت رئیس اتاق اصناف رسانده و پس از تائید اعضا محترم هیات رئیسه ضمن طرح موضوع دراجلاسیه اتاق اصناف و اخذ تائیدیه دراینخصوص مراتب به کمیسیون محترم نظارت جهت تصویب نهائی ارائه گردد .

تبصره : انجام معاملات صرفا براساس دستورالعمل صادره ازسوی هیات رئیسه و تصویب اجلاسیه انجام می پذیرد و انجام هرگونه معامله برخلاف مفاد آئین نامه مالی تصویبی تخلف محسوب و قابل پیگرد قانونی است .

ماده 13 : بمنظورسهولت درانجام وظیفه هیات رئیسه ، رئیس اتاق اصناف فارغ ازهزینه های پرسنلی ( حقوق ودستمزد ) اختیاردارد به مبلغ ارزش تنخواه گردان که بالغ برپنج میلیون ریال می گردد افزایش آن برای سال های آتی منوط به تصویب هیات رئیسه می باشد

تبصره : هزینه تنخواه گردان پس ازتصویب هیات رئیسه نباید ازسرفصل بودجه عدول نماید

ماده 14 : هیات رئیسه اتاق اصناف می تواند بابت فعالیت اعضا هیات رئیسه اتاق اصناف نسبت به برقراری حقوق ماهیانه و یا حق الجلسه مبلغی را که میزان آن براساس بودجه تصویبی که قبلا به پیشنهاد هیات رئیسه و تائید اجلاسیه و تصویب کمیسیون نظارت رسیده  و نیز دربودجه سالیانه اتاق اصناف پیش بینی گردیده باشد پرداخت نماید .ضمنا رعایت قانون نظام صنفی و آئین نامه مالی مربوطه لازم الاجراست

تبصره : هیات رئیسه دردریافت یا عدم دریافت مبالغ مزبور بابت حق الجلسه مخیر و مختارخواهد بود .

ماده 15 : هیات رئیسه اتاق اصناف باستناد ماده 14 آئین نامه اجرائی ماده 36 ق ن ص دربخش دوم تماما نسبت به اموال متعلق به اتاق اصناف اعم ازغیر منقول ، منقول ، مهر و اسناد تعهدات و وجوه و نیزمسائل مالی بمنزله مسئولیت وکیل درمقابل موکل بوده و همگی پاسخگوی مسائل جاری خواهند بود .

ماده 16 : هیات رئیسه اتاق اصناف موظف است دفترمخصوص صورتجلسه تهیه و کلیه مصوبات توسط دبیرجلسه ثبت و پس ازثبت به امضاء هیات رئیسه اتاق اصناف رسانده شود .

تبصره 1 : چنانچه مواردی ازتصمیمات متخذه مورد قبول احدی ازاعضا هیات رئیسه نباشد می تواند درذیل صورتمجلس نظرخویش را بعنوان نظراقلیت درج نماید .

تبصره 2 : مخالفت و یا نظراقلیت ، مانع اجرای مصوبات نخواهد بود. چنانچه مخالف مزبور ،دارای امضا مجازحساب بانکی باشد موظف به امضا اسناد و اوراق مربوط به اتاق اصناف بوده و نظرمخالف ایشان صائب دراسناد و قابل درج درسایراسناد مالی به غیرازصورتجلسه نمی باشد .

تبصره 3 : هریک ازاعضا هیات رئیسه اتاق اصناف موظفند نتایج بررسی ها و عملکردها ونیز وظایف محوله  به خود را فقط به رئیس اتاق اصناف گزارش نموده و رئیس اتاق اصناف ضمن ارجاع آن به دبیراتاق اصناف ،  می بایست براساس اولویت ها  دردستورکارهیات رئیسه قرارگیرد .

ماده 17 : هیات رئیسه می تواند درصورت لزوم پس ازطرح موضوع درجلسات هیات رئیسه ازوجود روسای کمیسیون ها و نیزروسای اتحادیه های صنفی جهت روشنگری و یا پاره ای ازمذاکرات دعوت بعمل آورد .

تبصره : مدعوین حاضردرجلسه حق رای پیرامون تصمیمات هیات رئیسه را نخواهند داشت .

این آئین نامه شامل 17 ماده و13 تبصره دراجرای دقیق ماده 36 قانون نظام صنفی تهیه و مورد تائید هیات رئیسه اتاق اصناف درجلسه مورخ 5/10/91 قرارگرفته و مقررشد مراتب جهت کسب تائیدیه به اجلاسیه اتاق اصناف ارجاع گردد.

هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل